25 серпня 2019 • № 34 (1570)
Rss  

Гуманітарний факультет у технічному університеті

Гуманітарний факультет у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка наймолодший – він створений у 2012 році. Нині на ньому здобувають вищу освіту понад 400 студентів денної та заочної форм навчання. Факультет забезпечує підготовку за трьома напрямами освітнього ступеня «бакалавр» – «Документознавство та інформаційна діяльність», «Філологія», «Здоров'я людини».

Геннадій Аляєв, доктор філософських наук, професор та Надія Кочерга, кандидат історичних наук, доцент, лауреат премії В.Г.Короленка, І.П.Котляревського, А.С.Макаренка.
Потребує детального пояснення та аргументації необхідність створення гуманітарного факультету в технічному університеті. Тут варто згадати, що до початку 90-х років минулого століття наш навчальний заклад був монопрофільним – інженерно-будівельним. Зі здобуттям Україною незалежності керівництво університету ухвалило важливе і сміливе рішення – орієнтуючись на практичні потреби Полтавщини у висококваліфікованих фахівцях, розширити спектр спеціальностей, з метою реформування інституту в технічний університет. Ішлося про те, що в Полтавському регіоні найближчими роками значно актуалізується потреба у професіях не лише архітектурно-будівельного профілю, а й зростатиме попит на фахівців інженерно-технічного, електромеханічного, фінансово-економічного та нафтогазовидобувного профілів. На сьогодні заклад готує фахівців з майже 40 спеціальностей. Керівництво університету, зокрема його ректор – доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Володимир Онищенко, продовжує традиції, які склалися протягом останніх 20 років – напружена та плідна праця з розгалуження напрямів підготовки фахівців, диверсифікація зусиль для забезпечення потреб роботодавців не тільки Полтавського регіону, а й країни у цілому. Саме за ініціативою ректора і було створено гуманітарний факультет в університеті з особливим переліком спеціальностей, які мають немалий попит на ринку праці.

Отже, свого часу наш навчальний заклад зустрів виклик часу, маючи досвід значного розширення напрямів підготовки фахівців. Проте все ж залишаються сумніви – одна справа, коли в технічному університеті розширюється перелік технічних спеціальностей, інша – коли впроваджуються спеціальності гуманітарного профілю.

Якщо спробувати розвіяти сумніви коротко, то необхідно насамперед підкреслити дві обставини. По-перше, проблема гуманізації та гуманітаризації освіти взагалі, і технічної зокрема, постає дедалі гострішою, і не лише у вітчизняній вищій школі. Суцільна прагматика ринку підлаштовує під свої доволі примітивні цінності не тільки економіку й політику, але й мораль, взаємини між людьми; вона сприяє поширенню негативних почуттів користі, заздрощів, навіть ненависті. Гуманізація, тобто звернення до людини як вищої цінності, і гуманітаризація – розвиток сучасних знань про людину і суспільство, у цих умовах чи не єдина протиотрута.

По-друге, інтегративний характер знання визначає умовність будь-яких розділових маркувань, навіть розрізнення між технічними та природничими й гуманітарними науками. Усе частіше ми зустрічаємося з усвідомленням необхідності виходити за межі завузької спеціалізації, розширювати обрії наукового мислення. Наприклад, поняття «когнітивні науки», достатньо поширене в сучасному науковому світі, – складний симбіоз технічних, природничих та гуманітарних підходів, що, власне, і забезпечує цьому напрямку статус одного з найперспективніших. Саме потреба суспільної практики в таких спеціальностях, які перебувають на межі гуманітарної та технічної освіти – а до таких цілком правомірно буде віднести документознавство, пов'язане з інформаційною діяльністю, і технічний переклад, – і які не є пріоритетними для класичних чи педагогічних університетів, визначила необхідність і наповнення гуманітарного факультету в нашому технічному університеті.

Сучасний рівень і перспективи розвитку науки та виробництва в Україні базуються на використанні засобів автоматизації, комп'ютеризації та інформатизації різних галузей, що потребує наявності фахівців відповідного рівня. У всьому світі вдосконалення системи документообігу визнано як один з найпріоритетніших напрямів розвитку науково-технічного прогресу. Саме це потребує глибокого володіння навичками організації, упровадження, ведення і розвитку системи документообігу з урахуванням особливостей документного забезпечення виробничої, рекламно-інформаційної та адміністративно-управлінської галузей.

Бакалавр із напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» готується до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних, кадрових підрозділах, службах діловодства підприємств, організацій, установ, фірм різного профілю та форм власності.
Глобалізація науково-технічних зв'язків створила соціальне замовлення також на ви-сококваліфікованих технічних перекладачів, здатних швидко і якісно забезпечити письмовий і усний переклад у різних галузях. Натомість класичні університети зорієнтовані на підготовку універсальних перекладачів. Тому навчання філологів – технічних перекладачів (напрям підготовки «Філологія», спеціальність «Переклад») сьогодні здійснюється лише в декількох провідних технічних вищих навчальних закладах України.

Навчання синхронного перекладу потребує спеціального обладнання, яким може пи-шатися далеко не кожен вищий навчальний заклад. Моделюючи умови реальної професійної діяльності перекладача, система синхронного перекладу сприяє формуванню навичок і розвитку вмінь студентів-філологів у найскладнішому виді перекладу, потреба в якому сьогодні особливо гостра. Майбутні фахівці з технічного перекладу в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка мають змогу використовувати систему синхронного перекладу як у навчальних, так і виробничих цілях під час проведення міжнародних заходів.

Тож слід підкреслити, що філологічний напрям підготовки в технічному університеті передбачає підготовку не класичних філологів і не викладачів (учителів) іноземної мови, а саме письмових і усних перекладачів технічного спрямування, що нині нагально необхідне для забезпечення інтеграції України в європейській освітній та науковий простір.

Принципово новим, але пов'язаним із давніми традиціями студентського спорту в нашому університеті став напрям підготовки «Здоров'я людини». Ідеться про підготовку фахівців із лікувальної фізичної культури та фізичної реабілітації, які могли б компетентно, кваліфіковано працювати з учнями, студентами, котрі за станом здоров'я належать до спеціальних медичних груп, кількість яких щороку зростає.

Слід підкреслити, що відкриття цього напряму було сміливим кроком, пов'язаним насамперед із нагальними суспільними потребами. Так, за даними Міністерства охорони здоров'я України, кількість практично здорових дітей не перевищує 10%. Кількість хронічно хворих дітей за останні роки зросла в 2,5–3 рази. Майже 50% учнів загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров'я належать до спеціальних медичних груп. У професійно-технічних навчальних закладах спеціальні медичні групи відвідують близько 48,5%. Не краща, а навіть дещо гірша ситуація зі станом здоров'ям студентів вищих навчальних закладів: дев'ять із десяти студентів, за даними медичних обстежень, мають відхилення у стані здоров'я; до 50% студентів перебувають на диспансерному обліку; спеціальні медичні групи відвідують до 85% студентів. На жаль, нагальна потреба у фахівцях з фізичної реабілітації виникає сьогодні й у зв'язку з трагічними обставинами – наслідками бойових дій на Сході України.

Саме випускники напряму «Здоров'я людини» здатні забезпечити педагогічну, фізкультурно-оздоровчу, рекреаційну, реабілітаційну та спортивно-масову роботу в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, лікарнях, поліклініках, спеціалізованих реабілітаційних центрах, науково-дослідницьких установах, лікувально-фізкультурних диспансерах, фізкультурних та спортивних організаціях будь-якої форми власності.

Гуманітарний факультет у нашому технічному університеті працює вже три роки. Або – лише три роки. Це і багато, і мало. Багато – враховуючи вже набутий досвід та велику роботу, пов'язану насамперед із проходженням відповідних процедур ліцензування та акредитації, з формуванням нових навчальних планів, підготовкою та впровадженням нових курсів, підвищенням кваліфікації кадрового потенціалу випускових кафедр. Мало – з огляду на те, що навіть перший випуск студентів факультету ще попереду. І саме на них, майбутніх випускників, покладає надію колектив та ректор університету в питаннях удосконалення організації документообігу та управління університетом, забезпеченні високого рівня перекладу в процесах розгалуження міжнародних зв'язків та забезпеченні високого рівня оздоровчих заходів для студентів і співробітників університету.
Гуманітарний факультет у такому багатогалузевому технічному університеті, яким є нині Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, – це можливість поєднати здобутки технічної, природничої та гуманітарної науки, долучитися до незворотних процесів інтеграції й глобалізації освіти та знання, готувати сучасних фахівців, здатних не губитися на ринку праці, а шукати і знаходити його найбільш перспективні пропозиції.
Світлана Тренич, 11.03.2015, 12:152890
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<липень