25 серпня 2019 • № 34 (1570)
Rss  

Український подіум світових моделей соціальної корпоративної відповідальності

У реаліях стрімкого розвитку бізнесу, глобалізації і невпинного інноваційного розвитку головним аспектом життєдіяльності підприємства, окрім матеріального профіту,стає саме суспільство.

Соціальна складова бізнесу – невід'ємна частинаяк прибутку, так і перспектива довготривалого перебування на ринку. Основні тренди сучасного маркетингу – персоналізація.

Персоналізація (від лат. persona– особистість) – процес, у результаті якого суб'єкт отримує ідеальну представленість у життєдіяльності інших людей і може виступати в суспільному житті як особистість.

Розуміння важливості кожного члена суспільства і загалом соціуму в умовах економічного розвитку країн і підприємств як запоруки ефективного і успішного ведення підприємницької діяльності прийшло не так давно. Корені соціальної корпоративної відповідальності західні – привнесені в наше життя з позитивною кращою практикою лідерів світової економіки.

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) – це насамперед відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішення, за тих, на кого безпосередньо чи опосередковано ці рішення впливають.

Однією із складових КСВ стає соціальна відповідальність, яка полягає в наявності концепції, що заохочує компанії враховувати інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив діяльності компанії на споживачів, стейкохолдерів, працівників, громади та довкілля в усіх аспектах своєї діяльності.

Соціальна відповідальність бізнесу передбачає відповідальне ставлення будь-якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників, партнерів, а також гармонійне співіснування взаємодії та постійний діалог із суспільством, участь у розв'язанні найгостріших соціальних проблем.

У загальному розумінні КСВ – це довгострокове зобов'язання компаній поводитися етично та сприяти економічному розвитку, одночасно покращуючи якість життя працівників та їхніх родин, громади й суспільства загалом.

КСВ передбачає діяльність як у внутрішньому, так і зовнішньому, середовищі організації.

Внутрішнє середовище КСВ включає:

· безпеку праці;

· стабільність заробітної плати;

· додаткове медичне та соціальне страхування робітників;

· розвиток людських ресурсів через навчальні програми та програми підготовки і підвищення кваліфікації;

· надання допомоги робітникам у критичних ситуаціях.

Зовнішнє середовище КСВ включає:

· спонсорство та корпоративну благодійність;

· сприяння охороні навколишнього середовища;

· взаємодію з місцевою громадою та місцевими органами влади;

· відповідальність перед споживачами за якість товарів та послуг.

Основні види соціальної відповідальності:

1. Моральна – це відповідальність суб'єкта за дотримання моральних принципів і норм, що їх сповідує спільнота, до якої цей належить суб'єкт.

2. Юридична – це реакція соціуму на бездіяльність або дії суб'єкта, наслідком яких стає утискання інтересів інших суб'єктів, інститутів суспільства.

3. Політична – передбачає коректну і прозору участь у політичному житті країни, діяльності політичних партій та співпрацю з державними органами.

4. Громадянська.

5. Професійна

6. Екологічна та інші.

Заходи бізнесу зі соціальноївідповідальності, розбіжності у сферах прояву, як зазначають учені, що єхарактерними для розвитку різних країн і регіонів, мають свої певні відмінності,зважаючи на їхні культурні, історичні, політичні та соціальні чинники. Але попри те,що прояви соціальної відповідальності різняться між собою, багато факторів маєсхожий вплив на формування її системи. У сукупності це складає модель соціальноївідповідальності.

Моделі соціальної відповідальності різняться за такими ознаками, як рольдержави, законодавчі рамки, ключові учасники соціальної відповідальності,механізм взаємодії між основними учасниками моделі.На сьогодні дослідники виділяють чотири моделі соціальноївідповідальності: американську, європейську, японську та британську.

Американська модель– найбільш лібералізований варіант соціальноїполітики держави, який базується на принципі відокремлення соціального захистувід вільного ринку й обмеженні захисту лише тих, хто не має інших доходів, крімсоціальних виплат. Саме через це американська економіка одна з найменш регульованих державою. Американські корпорації у своїй діяльності більшу увагу приділяютьзовнішній соціальній відповідальності. Відповідно основний акцент на поведінцікорпорацій на ринку, розбудові позитивних відносин підприємства з регіональноюта місцевою владою, на охороні навколишнього середовища.

Американська модель соціальної відповідальності передбачає максимальнусамостійність корпорацій у визначенні свого суспільного внеску. Основний акцент в американській моделі соціальної відповідальностіробиться на зовнішні сфери її прояву: благодійництво, поведінку корпорацій наринку, охорону навколишнього середовища.

Друга модель соціальної відповідальності – європейська модель. Вонапринципово відрізняється від американської. Сьогодні соціальну відповідальність уЄвропі розглядають як один із механізмів підвищення конкурентоспроможності йводночас як добрий засіб зростання стандартів життя громадян.Більшою мірою європейська модель соціальної відповідальностіорієнтована на три сфери прояву соціальних ініціатив, а саме: економіку, зайнятістьта охорону навколишнього середовища. Порівнюючи її з американськоюмоделлю, можна сказати, що перша ставить за мету прибутковість, а європейськавідносить до неї додаткові питання відповідальності перед працівниками імісцевими співтовариствами.

Розглядаючи європейську модель, також важливо зазначити, щохарактерною її ознакою стає помітна роль держави.

Японська модель соціальноївідповідальності. Найхарактерніша її риса– активна роль держави. У зв'язку зтим що держава тривалий час брала участь у стратегічному плануванні бізнесу,частково підхід до соціальної відповідальності японської моделі нагадуєєвропейський, оскільки роль держави теж дуже впливова. Водночас японськийбізнес більше, ніж європейський, зосереджується на внутрішніх програмах, завдякияким компанія стає для працівника сім'єю.

Соціальна відповідальність корпорації в Японії активно підтримуєтьсякультурними традиціями країни. Відповідно японська модель відповідальностіпередбачає соціальну згуртованість на рівні компанії й ділову згуртованість на рівнііндустріальної групи. Управління бізнесом орієнтоване не лише на отриманняприбутку, воно також повинне базуватися на правильному сприйнятті буття,суспільства і навколишнього світу, усвідомленні своєї відповідальності передсуспільством і прагненні до прогресу цивілізації взагалі.

Основні риси японської системи соціальної відповідальності визначає низкаконцепцій, яких немає в американській моделі. Найважливіші з них –колективне прийняття рішень, відповідальність перед працівниками та соціальнавідповідальність керівництва.

Британська модель – це, так би мовити, поєднанняамериканської та європейської моделей, що увібрало в себе кращі елементи тадосягнення провідних компаній цієї країни.

Принциповий момент британської моделі соціальної відповідальності –яскраво виражена активність самого бізнесу у створенні проектів у сфері соціальноївідповідальності, що за своєю суттю цілком відповідає принципу добровільності.

Загальна риса цієї моделі – передусім активна підтримка бізнесу з бокудержави й добре розроблена система заходів соціального забезпечення та охорониздоров'я. У Великобританії ініціатором вияву соціальної відповідальності з бокупідприємницьких структур виступають здебільшого урядові органи.

В Україні прикладом усіх вище зазначених моделей соціальної відповідальності стають представництва світових корпорацій на нашому вітчизняному ринку, однак треба зауважити, що адаптація «західних» моделей КСВ – невід'ємна частина впровадження успішного бізнесу.

Формування української національної моделі соціальної відповідальності бізнесу, яка б відповідала сучасним умовам, перебуває на початковому етапі. Такі традиційні способи координації економічної діяльності, як власність, капітал, максимізація прибутку, не здатні закласти фундамент гармонійного соціально-економічного устрою в умовах трансформаційної економіки, а інститути, які імпортуються ззовні, зазнають скривлення внаслідок традицій адміністративно-командної системи.

Належна увага стала приділятися цій проблемі у роботах вітчизняних учених лише в останні роки. На відміну від американської і європейської моделей, в Україні роль держави у формуванні й розвитку соціальної місії бізнесу досить висока. Це певною мірою пов'язано з елементами командної системи, які залишилися з радянських часів. Проте головна відмінна національна риса полягає в тому, що на регіональному і державному рівнях соціальний внесок в основному зводиться до примусової участі бізнесу в реалізації всіляких соціальних і культурних програм, які частково стають джерелами корупції.

Розвиток соціальних ініціатив самих підприємцівнині набуває популярності. Український варіант соціальної відповідальності – поєднання елементів англо-американської моделі (добровільна ініціація бізнесом) і європейської схеми (бажання підприємств отримувати від держави чіткі вказівки щодо діяльності).

Український подіум, на якому представлені майже всі світові моделі соціальної корпоративної відповідальності, стане не лише презентаційною зоною, але й плацдармом для створення національної КСВ як вагомий важіль у розвитку та розбудові сильної, відповідальної, країни, у якої соціальна відповідальність є центром духовності, культури, перспективного майбутнього.

Ольга Григор'євська

Іван Мольченко, 08.06.2017, 15:002716
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<липень